Melding

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Stichting12Stappen werkt conform de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Dit betekent onder andere dat medewerkers van de Stichting bij hun contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij adequaat op deze signalen zullen reageren.

Medecliënten die dergelijke signalen menen te vermoeden kunnen deze strikt vertrouwelijk met hun begeleider bespreken, waarna de Stichting de verantwoordelijk voor het al dan niet nemen van verdere stappen van de melder zal overnemen.

De stappen die bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling gezet zullen worden voldoen aan de eisen – waaronder die met betrekking tot privacy – die meldcode hieraan stelt.