PGB & WMO

Algemeen

Stichting 12 Stappen biedt begeleiding met 24 uurs verblijf gedurende een traject van onder de 6 maanden. Daarom wordt in overleg met cliënten en hun behandelaars bij de 12-stappen klinieken, waar onze cliënten vanuit bij ons instromen gezocht, naar een passende oplossing voor hun verslavingsproblematiek. Wij bieden geen behandeling. Vanuit de 12-stappen klinieken worden cliënten aangemeld voor het vervolgtraject bij Stichting 12 Stappen.

Uitgangspunt van de begeleiding in de Safe Houses vormt de organisatie van een 24-uurs zorgsysteem, met de volgende stafbezetting:
Dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur, met op werkdagen de accenten in de avonduren.
Dagelijks een 24 uur bereikbaarheid  (na oproep binnen 30 minuten ter plaatste).

Omdat Stichting 12 Stappen geen behandeling maar wel begeleiding biedt, valt het traject bij Stichting 12 Stappen niet onder de zorgverzekeringswet.

WMO
Aanspraak op de WMO dient te gebeuren in de gemeente waar cliënt is ingeschreven bij de Gemeentelijke Basis Administratie. In vele gevallen staan onze cliënten ingeschreven buiten de gemeente Amsterdam. De zorg dient dan ook aangeboden te worden in de betreffende gemeente. Echter, buiten de gemeente Amsterdam wordt niet hetzelfde of een vergelijkbaar vervangend programma geboden als bij Stichting 12 Stappen.

Verwijzing
In overleg met cliënten en hun behandelaar bij de 12-stappen klinieken wordt gezocht naar een passende oplossing voor de verslavingsproblematiek van onze cliënten.
Soms wordt gekozen voor de combinatie dagbehandeling bij Jellinek Minnesota of Castle Craig en verblijf bij Stichting 12 Stappen.
Als de situatie van de cliënt nog niet stabiel genoeg wordt bevonden tegen het einde van de behandeling in de kliniek, wordt gezocht naar een veilige en stabiele omgeving en wordt cliënt aangemeld voor het vervolgtraject bij Stichting 12 Stappen. Als er geen risico m.b.t. terugval in gebruik van middelen bestaat, wordt de aanmelding niet geaccepteerd  voor het traject bij Stichting 12 Stappen.

Verwijzing naar Stichting 12 Stappen vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van een behandelaar (psycholoog of psychiater).

Cliënten kiezen dus niet zelfstandig voor een programma bij Stichting 12 Stappen, maar dit gaat in overleg  met de behandelaar.

Doelgroep
Het Safe House richt zich op herstellende verslaafden die, na een kortdurende opname en/of ambulante behandeling een vervolg en/of aanvulling op hun behandeling naar Stichting 12 Stappen worden verwezen.  Verslaving in dit document betekent verslaving van onder meer geestverruimende middelen, inclusief alcohol.
Indicatiecriteria voor een verwijzing:

 • Verslaving als primaire problematiek hebben,
 • Veelal andere stoornissen aanwezig zijn,
 • In behandeling zijn, of recent zijn geweest, voor deze verslaving in een setting werkend volgens de 12-stappenbehandeling,
 • Actief deelnemen aan 12-stappengroepen,
 • Gemotiveerd om volgens 12-stappengroepen aan eigen herstel te werken.

De begeleiding bij de Stichting 12 Stappen is gericht op herstel van verslaving en verbetering op alle andere levensgebieden binnen een jaar.

Programma Stichting 12 Stappen
Het begeleidingstraject bij Stichting 12 Stappen omvat onder meer:

 • Persoonlijke begeleiding (wekelijks enkele malen telefonisch contact, één-op-één minimaal per week),
 • Bijna dagelijkse woningchecks van begeleiders,
 • Dag- en weekplanningen maken,
 • Gevoelsregistratie dagelijks op papier zetten en bespreken met de begeleider,
 • Samenwonen en leren omgaan met andere medebewoners (opbouwen van sociale contacten),
 • Deelname aan budgetgroepen. Als gevolg van hun verslavingsproblematiek hebben veel cliënten schulden,
 • Deelname aan kookbegeleiding. Vanwege het opbouwen van sociale contacten en het leren verantwoording te nemen voor de persoonlijke verzorging,
 • Deelname aan 12-stappen workshops en huishoudelijke workshops,
 • Deelname aan wekelijkse huisgroepen: het bespreekbaar houden van de verslavingsproblematiek en de daaruit voortvloeiende problemen. Deze aandachtspunten meenemen in het herstelproces en re-integratietraject,
 • Minimale deelname aan drie 12-stappenbijeenkomsten zoals de AA of de NA per week,
 • Schulden in kaart brengen en, indien nodig, begeleiding naar een schuldhulpverleningstraject,
 • Begeleiding naar dagbesteding, vrijwilligerswerk of betaald werk,
 • Begeleiding naar een zelfstandige woonsituatie of doorverwijzing naar een andere woon-/begeleidingsinstelling,
 • Het opbouwen van sociale contacten,

Verslaving is een psychische, chronische hersenziekte. De maatschappelijke gevolgen van deze ziekte (schulden, gebrek aan sociale contacten, gebrek aan woonruimte, gebrekkige persoonlijke verzorging, werkeloosheid) zijn vaak de reden tot terugval in gebruik van middelen.

Voorts is het samenwonen, optrekken en identificeren met mede herstellende verslaafden van groot belang bij het opbouwen van een zogenaamde support groep en nieuwe (gezonde) sociale contacten.
De Stichting 12 Stappen biedt deze faciliteit in de vorm van een woongemeenschap en intensieve persoonlijke begeleiding.

12-stappen programma
Een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject bij de Stichting 12 Stappen is het bezoeken van bijeenkomsten van 12-stappen zelfhulpgroepen zoals NA Anonieme Verslaafden en/of Anonieme Alcoholisten.

12-stappen zelfhulpgroepen zijn groepen waarvan de deelnemers een zelfde (verslavings-)problematiek delen. Deze groepen worden begeleid of voorgezeten door lotgenoten. Ervaringskennis en het leren van elkaars ervaringen nemen in het groepsproces een centrale plaats in en dragen bij tot het herstel van verslaving zodat bezoekers van deze groepen weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij.