Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Stichting 12 Stappen, gevestigd te Amsterdam,  zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34210657.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Stichting 12 Stappen verschaft al dan niet medische begeleiding of begeleiding aan alcoholisten en verslaafden

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
2.1 “Cliënt”; iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Stichting 12 Stappen in contact is getreden, teneinde van de diensten van Stichting 12 Stappen gebruik te maken, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)me(n).
2.2 “Medewerkers”;(onder meer) artsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, counselors, verpleegkundigen, administratief personeel die in dienst zijn van Stichting 12 Stappen en bestuurders van Stichting 12 Stappen.
2.3 “Behandelvoorstel”; bestaat uit een “Behandelplan” en een “Kostenbegroting”. Het Behandelplan bevat een intakeformulier waarop Stichting 12 Stappen de gegevens van de Cliënt invult en waarin de aanpak van het verslavingsprobleem van de Cliënt wordt uiteengezet. Tevens wordt in het Behandelplan een “Behandeltraject” geadviseerd en staan de doelstellingen daarin opgenomen. De kosten van de Behandeltrajecten staan opgenomen in de Kostenbegroting bij het Behandelvoorstel.
2.4 “Behandeltraject”; ofwel de eerste en tweede fase tezamen, (inhoudende onder meer gesprekken en consulten, alsmede opname in een (buitenlandse) kliniek), ofwel het nazorgprogramma, ofwel de ambulante behandeling, ofwel één van de behandeltrajecten van Stichting 12 Stappen zoals nader omschreven in het Behandelvoorstel.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle (behandelings) overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Stichting 12 Stappen, haar Medewerkers en door haar ingeschakelde derden, en de Cliënt.
3.2 Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Stichting 12 Stappen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
3.3 De Cliënt met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met Stichting 12 Stappen.

Artikel 4. Aanbiedingen
4.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen van Stichting 12 Stappen vrijblijvend. Alle prijzen, met inbegrip van op documentatie vermelde prijslijsten, zijn richtprijzen.
4.2 Als de Cliënt aan Stichting 12 Stappen gegevens verstrekt, mag Stichting 12 Stappen uitgaan van de juistheid daarvan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
4.3 Indien de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Stichting 12 Stappen het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen, bij de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Totstandkoming van een overeenkomst
5.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging of bevestiging per email van Stichting 12 Stappen van de mondelinge of schriftelijke aanvraag ten behoeve van een consult, dan wel op het moment dat Stichting 12 Stappen met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
5.2 Elke overeenkomst wordt door Stichting 12 Stappen slechts aangegaan onder de ontbindende voorwaarde en met behoud van overige rechten dat de Cliënt -uitsluitend ter beoordeling van Stichting 12 Stappen- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Stichting 12 Stappen is gerechtigd, zowel bij als na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Cliënt voldoende zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als ook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Eventuele kosten gemoeid met het verstrekken van zekerheden komen geheel voor rekening van de Cliënt.
5.3 Stichting 12 Stappen is bevoegd om –indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de haar door de Cliënt verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen (derden) in te schakelen, waarvan de kosten aan de Cliënt zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
5.4 Stichting 12 Stappen heeft het recht een Cliënt om haar motiverende redenen te weigeren. In dat geval is er sprake van non-acceptatie. Stichting 12 Stappen zal in beginsel met een Cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven (medische) hulp en/of advies te willen ontvangen, een daarop gerichte overeenkomst aangaan. Indien een Cliënt een zodanig verzoek doet waarvan inwilliging redelijkerwijs niet van Stichting 12 Stappen gevergd kan worden, kan Stichting 12 Stappen een Cliënt weigeren en zal, zo mogelijk, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening.

Artikel 6. Wijziging in overeenkomst
6.1 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Stichting 12 Stappen zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 7. Consult
7.1 Afspraken voor het consult kunnen tot 24 uur vóór het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, zullen door Stichting 12 Stappen in rekening worden gebracht aan de Cliënt. Behoudens tegenbewijs verstrekt in deze de administratie van Stichting 12 Stappen het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
7.2 De Cliënt dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Ook indien de Cliënt niet binnen 15 minuten na aanvang van het geplande consult verschijnt, zal Stichting 12 Stappen de volledige consultprijs aan de Cliënt in rekening brengen, ook al heeft dat consult dan korter geduurd dan afgesproken was.
7.3 Het minimaal verschuldigde tarief voor een consult is het basistarief voor het betreffende consult, zoals onder meer vermeld in het Behandelvoorstel.
7.4 Bij voortijdige beëindiging van een Behandeltraject zal Cliënt verantwoordelijk zijn al gemaakte kosten en voor de nazorgkosten van het Behandeltraject als dit opname van Cliënt in een buitenlandse kliniek betreft.  Alle andere kosten zullen aan Cliënt worden gecrediteerd.

Artikel 8. Verzekering
8.1 De Cliënt heeft het recht de gemaakte kosten voor het consult bij haar verzekeraar te declareren. Stichting 12 Stappen geeft geen garanties over de mate waarin de verzekeraar tot vergoeding zal overgaan. De overeenkomst tussen Stichting 12 Stappen en de Cliënt is niet overdraagbaar aan de verzekeraar van de Cliënt.

Artikel 9. Medisch dossier
9.1 Stichting 12 Stappen draagt zorg voor een Cliëntenadministratie. Stichting 12 Stappen bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de Cliënt in een medisch dossier. Een verzoek om inzage van zijn medisch dossier door de Cliënt geschiedt door middel van invulling van een door Stichting 12 Stappen verstrekt formulier en betaling van de eventueel verschuldigde administratiekosten.
9.2 De Cliënt verklaart dat de door hem opgegeven personalia en verzekeringsgegevens juist zijn. Elke Cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Stichting 12 Stappen te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs.
9.3 Met betrekking tot het medisch dossier en de Cliëntenadministratie zullen de wettelijke bepalingen in verband met privacy-bescherming en geheimhoudingsplicht in acht worden genomen, waaronder (niet uitsluitend) de bepalingen van Boek 7 (titel 7, afdeling 5) van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10. Betaling
10.1 Stichting 12 Stappen is gerechtigd om van de Cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen voor de (geschatte) kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling.
10.2 Betaling geschiedt voorafgaand aan en dus vóór de aanvang van de eerste en tweede fase van het Behandeltraject inclusief behandelingen in het kader van het nazorgprogramma van opname in een buitenlandse kliniek, hetgeen kan inhouden dat op de dag van het intakegesprek of de bespreking van het Behandelvoorstel voor een Behandeltraject betaald dient te worden. Betaling van de ambulante behandeling geschiedt door middel van vergoeding van facturen, die binnen de daarop vermelde termijn vergoed dienen te zijn. Betaling geschiedt à contant of door telefonische overmaking of bijschrijving op de bankrekening van Stichting 12 Stappen.
10.3 Alle door Stichting 12 Stappen in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan. Een beroep van de Cliënt op verrekening is niet mogelijk. Stichting 12 Stappen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot betaling.
10.4 Indien het verschuldigde niet voorafgaand aan een Behandeltraject, noch binnen tien werkdagen na aanvang van de eerste en tweede fase van het Behandeltraject of behandelingen in het kader van het nazorgprogramma van opname in een buitenlandse kliniek, of, in geval van een ambulante behandeling, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn is betaald, is de Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden de wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt wordt.
10.5 Indien de Cliënt jegens Stichting 12 Stappen in verzuim is, is hij verplicht Stichting 12 Stappen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 150,–.
10.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Stichting 12 Stappen geeft geen enkele garantie met betrekking tot een behandeling. Iedere aansprakelijkheid van Stichting 12 Stappen voor de door de Cliënt geleden schade is uitgesloten, ongeacht de gronden waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij wegens een toerekenbare tekortkoming (“wanprestatie”), hetzij wegens onrechtmatige daad van Stichting 12 Stappen, haar Medewerkers of door haar ingeschakelde derden, of anderszins.
11.2 In die gevallen waarin Stichting 12 Stappen geen beroep kan doen op het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal Stichting 12 Stappen in geen geval aansprakelijk zijn:

  1. voor schade ten gevolge van schuld van Stichting 12 Stappen of ten gevolge van opzet, grove schuld of schuld van haar Medewerkers of door haar ingeschakelde derden;
  2. voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van inlichtingen of adviezen die zijn verstrekt vóórdat de overeenkomst tot stand kwam;
  3. indien de Cliënt wanprestatie heeft gepleegd, in de naleving van zijn verantwoordelijkheden tekort is geschoten of onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie heeft verstrekt. Stichting 12 Stappen is niet verplicht de van de Cliënt of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen. Zij gaat af op de juistheid daarvan;
  4. voor schade die de Cliënt veroorzaakt of ondervindt nadat de Cliënt tegen het advies van Stichting 12 Stappen, een medewerker van Stichting 12 Stappen of een door haar ingeschakelde derde, in een behandeling weigert of een ingestelde behandeling onderbreekt of beëindigt;
  5. voor (bedrijfs)schade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens

11.3 In die gevallen waarin beroep op één of meer der voorgaande exoneratiebedingen niet is toegestaan, zal de totale aansprakelijkheid van Stichting 12 Stappen uit hoofde van de verleende diensten beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) kan komen. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de verrichte diensten.
11.4 De diensten worden uitsluitend geacht te zijn verricht voor de Cliënt. De Cliënt vrijwaart Stichting 12 Stappen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting 12 Stappen.
11.5 Stichting 12 Stappen zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Stichting 12 Stappen is gerechtigd om (namens de Cliënt) de (algemene) voorwaarden van deze derden te accepteren, voor rekening en risico van de Cliënt.
11.6 De Cliënt zal Medewerkers van Stichting 12 Stappen of door Stichting 12 Stappen ingeschakelde derden niet kunnen aanspreken, behoudens in geval van opzet of grove schuld van deze medewerkers of derden.
11.7 Niet alleen Stichting 12 Stappen, maar alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden jegens de opdrachtgever van Stichting 12 Stappen een beroep doen.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Stichting 12 Stappen is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een door haar gesloten behandelingsovereenkomst, indien deze tekortkoming aan Stichting 12 Stappen volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen haar niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan haar in ieder geval niet worden toegerekend, indien er sprake is van onder meer een epidemie, verkeersstoring, werkstaking, (natuur)rampen, vertraging of vermissing van uitslagen, c.q. informatie die door Stichting 12 Stappen ingeschakelde derden worden verstrekt, onvoorziene ziekten of uitval van artsen, overheidsmaatregelen, externe omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden van Stichting 12 Stappen belemmeren of blokkeren en in het geval waarin de Cliënt tegen het advies van Stichting 12 Stappen of haar Medewerkers het onderzoek of de behandeling heeft doen afbreken en de Cliënt vervolgens iets overkomt.
12.2 In geval van overmacht kan de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk), zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan Cliënt gerichte, aangetekende schriftelijke mededeling, worden ontbonden.

Artikel 13. Ontbinding
13.1 Indien de Cliënt op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst zal hij daarvoor reeds in verzuim zijn, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal Stichting 12 Stappen alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
13.2 Hetgeen in het vorige lid is vermeld, geldt tevens in het geval van faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, surseance van betaling of onder curatelestelling van de Cliënt of stillegging van zijn bedrijf.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 Op elke overeenkomst tussen Stichting 12 Stappen en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen, gerezen tussen de Cliënt en Stichting 12 Stappen, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.
14.3 Stichting 12 Stappen blijft echter bevoegd de wederpartij bij een (behandelings)overeenkomst te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden
15.1 Stichting 12 Stappen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Cliënt in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld, c.q. bekend is geworden.